Gallyazás - darabolás - visszavágás - metszés
Teleszkópos magassági ágvágó segítségével a megközelíthetetlen faágakat is elérjük, akár elektromos vezetékek közelében is.
Mászás - Emelő kosár
Létra, mászóvas, kötéltechnika és elmelő kosaras gépjárművel a legmagasabb fát is megmásszuk!
Alpin-technika - magas fák kivágása, levágása
Fák és veszélyes fák kivágása darabolása alpin-technikával, akár döntés nélkül!
Kötél-technika - levágott ágak eresztése, elhúzása
Nem veszélyes fák kivágását is vállaljuk!
Tapasztalat
Több éves alpin-technikai és favágó tapasztalattal rendelkezünk!
Állapottól függetlenül
Száraz, beteg és megdőlt fák kivágását és ápolását is elvégezzük.
Könnyű és nehéz helyen is
Bokrok, fák és fásszárú növények gyökereinek eltávolítása, kiásása.
Kézzel vagy géppel
Gyökér- és tönkkiásás kézzel vagy munkagép segítségével.
Telektisztítás - Bozótírtás
Erdős-bokros, elvadult területek, telkek megtisztítása, zöld hulladék elszállítással vagy ledarálással.
Bontás - Elszállítás
Nyaralók, faházak, melléképületek és pajták bontását is vállaljuk szállítással, vagy építőanyag újrafelhasználással.
Fenyőfélék - kivágása - kiásása
Fenyők, "tuják", ciprusok és örökzöld fák kivágása gyökérkiásással elszállítással.
Tüzifa gurigázás
Kidöntött fák gurigázása, méretre vágása.
Zöldhulladék szállítás - Darálás
Zöldhulladék elszállítása, gallyaprítás, nagy mennyiség esetében darálás.
Árajánlat kérés
A munkaterület vagy fotó megtekintése után elektronikus úton küldünk árajánlatot.

Favágás alpin-technikával!

 • fakivágás akár döntés nélkül;
 • emelőkosaras favágás;
 • telektisztítás;
 • gallyazás, visszavágás;
 • gurigázás, méretre vágás;
 • gyökér- és tönkkiásás;
 • zöld hulladék elszállítás;
 • épületek bontása;

A Kormány 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján-az Alaptörvény 15. cikk(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva-a következőket rendeli el:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

 1. §    A    fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §

(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a)  a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;

b)  az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;

c)  a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;

d)  az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre."

 

 1. §               A Korm. rendelet „A rendelet hatálya" alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában közterület az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván."

 1. §        (1)  A Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.

(3)  Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel."

(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplő inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról."

 1. §        (1) A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről."

(2) A Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát."

 1. §               A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén)

„a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;"

 1. §        (1) A Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

 1. §               A Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a „két hónap" szövegrész helyébe a „negyvenöt nap" szöveg lép.
 2. §               Hatályát veszti a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.
 3. §               Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő naponhatályát veszti.
 1. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez „1. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Magyar név

Tudományos név

fehér akác*

Robinia pseudoacacia

amerikai kőris*

Fraxinus pennsylvanica

mirigyes bálványfa*

Ailanthus altissima

cserjés gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Padus serotina

zöld juhar

Acer negundo


 1. melléklet a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez „2. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS* a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

(*A megfelelő rész aláhúzandó!)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási

engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok......................................... Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

       
   
 


jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!)

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám

A fa/cserje faja

Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám

A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám

A kiültetés helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

fehér akác[*] (Robiniapseudoacacia)

amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)

mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)

cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)

kései meggy (Padus serotina)

zöld juhar (Acer negundo)

 

[*]  Kivéve a kertészeti változatok.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Kelt: ........................... ,....................

kérelmező aláírása"

 

 

Favágásról videó:

Ki fizeti a kidőlt fa által okozott autókárt?

A kárigény jogossága azonban korántsem egyértelmű. Ilyen esetekben két tényezőt vizsgálnak: egyrészt azt, hogy a fa kezeléséért felelős személy vagy szervezet (közterület esetében legtöbbször az önkormányzat) a fát illetően a megfelelő és szükséges gondossággal járt-e el.

Bővebben:


TILOS az égetés

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Bővebben:

Madárbarát kert program!


Madárbarát kert program!

Bárki csatlakozhat!

A Madárbarát kert programban való részvételhez nincs szükség különösebb madártani ismeretre, jártasságra.

Partnerek:

Kapcsolat:

Cím:  2623 Kismaros
Mobil: 70/ 631-22-44

Biztosított vállalkozás

Zöldhulladék komposztálás

Referenciák:

Favágás:

  Nem csak veszélyes fákat vállalunk, gyümölcsfák vagy dísznövények kivágását vagy levágását és gurigázását is elvégezzük, pl. építési hulladék vagy egyéb tűzifának való fák fűrészelélése.

 Bővebben...

Telektisztítás:

Telektisztítás Bokrok, aljnövényzet, gyökerek eltávolítása. Erdős-bokros elvadult területek, telkek megtisztítását vállaljuk, valamint a zöld hulladék elszállításának módját is megszervezzük.

Bővebben...

 
 

Bontás:

 Nyaralók, faházak, melléképületek és pajták bontását is vállaljuk szállítással, vagy építőanyag újrafelhasználással. Elbontott anyagok elszállítását, vagy telken belüli elhelyezését is megoldjuk.

Bővebben...

Gyökérkiásás:

  Mérettől függetlenül eltávolítjuk a fák és fásszárú növények gyökereit. Munkagéppel vagy kézzel, hidraulikus emelővel vagy csörlő segítségével kiemeljük vagy kiássuk a fák gyökerét.

 Bővebben...

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com