Gallyazás - darabolás - visszavágás - metszés
Teleszkópos magassági ágvágó segítségével a megközelíthetetlen faágakat is elérjük, akár elektromos vezetékek közelében is.
Mászás - Emelő kosár
Létra, mászóvas, kötéltechnika és elmelő kosaras gépjárművel a legmagasabb fát is megmásszuk!
Alpin-technika - magas fák kivágása, levágása
Fák és veszélyes fák kivágása darabolása alpin-technikával, akár döntés nélkül!
Kötél-technika - levágott ágak eresztése, elhúzása
Nem veszélyes fák kivágását is vállaljuk!
Tapasztalat
Több éves alpin-technikai és favágó tapasztalattal rendelkezünk!
Állapottól függetlenül
Száraz, beteg és megdőlt fák kivágását és ápolását is elvégezzük.
Könnyű és nehéz helyen is
Bokrok, fák és fásszárú növények gyökereinek eltávolítása, kiásása.
Kézzel vagy géppel
Gyökér- és tönkkiásás kézzel vagy munkagép segítségével.
Telektisztítás - Bozótírtás
Erdős-bokros, elvadult területek, telkek megtisztítása, zöld hulladék elszállítással vagy ledarálással.
Bontás - Elszállítás
Nyaralók, faházak, melléképületek és pajták bontását is vállaljuk szállítással, vagy építőanyag újrafelhasználással.
Fenyőfélék - kivágása - kiásása
Fenyők, "tuják", ciprusok és örökzöld fák kivágása gyökérkiásással elszállítással.
Tüzifa gurigázás
Kidöntött fák gurigázása, méretre vágása.
Zöldhulladék szállítás - Darálás
Zöldhulladék elszállítása, gallyaprítás, nagy mennyiség esetében darálás.
Árajánlat kérés
A munkaterület vagy fotó megtekintése után elektronikus úton küldünk árajánlatot.

Favágás alpin-technikával!

 • fakivágás akár döntés nélkül;
 • emelőkosaras favágás;
 • telektisztítás;
 • gallyazás, visszavágás;
 • gurigázás, méretre vágás;
 • gyökér- és tönkkiásás;
 • zöld hulladék elszállítás;
 • épületek bontása;

A fás szárú növények védelmének szabályai a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján

  A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendeletet váltotta fel a fák és fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályanyagban.   A Kr. megalkotásakor alapvető szempont volt a védelmi, pozitív jellegű szabályozás kialakítása, továbbá a zöldfelület-védelem, mint „helyi közügy” szerepének az erősítése.

A helyi önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 48. § (1)-(2) bekezdése értelmében a Kr. tárgyi hatályánál szélesebb körben és tartalommal szigorúbb védelmi intézkedéseket írhat elő. [Kt. 48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.]   A szabályozás 2012-től megváltozott a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának keretében. Fő célok között megjelent a fakivágási eljárás egyszerűsítése, amely nem jelenti a fakivágások számának növekedését. Az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, a jogszabályok nyelvezetének egyszerűbbé tétele, továbbá a rövidebb ügyintézési határidő voltak a megvalósítandó szempontok az egyszerűsítési folyamat során. Távlati tervként felmerült egy egységes, országos zöldfelületi kataszter létrehozásának gondolata, amely nyilvántartaná a közterületeken található zöldfelületeket, így beleértve a fás szárú növényeket is.   A Kr. hatálya: Az elmúlt, közel 40 évben a fákat érintő párhuzamos ágazati szabályozás megnehezítette a jogszabály tárgyi hatályának meghatározását. Jelenleg a szabályozási tárgykörébe nemcsak a fák, hanem – a települési környezet kedvező kialakításában betöltött szerepükre tekintettel – a cserjék is beletartoznak. A jogszabály területi hatálya pedig minden fás szárú növényre kiterjed, az alábbi kivételekkel:Nem terjed ki a Kr. hatálya a külön törvény* hatálya alá tartozó fás szárú növényekre; az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre; a szennyvíz, szennyvíziszap, és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre. * Nem kell alkalmazni a Kr. szabályait az alábbi jogszabályok hatálya alá tartozó fás szárú növények esetében: 

 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (az erdő, annak élő és élettelen alkotóelemei, az erdei életközösség; a külterületen található fásítás; az erdészeti létesítmény; az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület tekintetében);
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (erdőre és védett természeti területekre vonatkozó rendelkezései);
 • a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (32. § – távhővezeték biztonsági övezetére vonatkozó rendelkezések);
 • a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény [63. § (3) bekezdés és a felhatalmazás alapján kiadott, a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. 12. pont – műemléki ingatlanon található fás szárú növények];
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [42/A. §, 43. § (3) bekezdése, 47. § 10. pontja – közutak mellett meghatározott távolságban lévő fás szárú növények];
 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény [124. §, 133. § – villamos vezeték biztonsági övezetét sértő növényzet];
 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény [43. § (3) bekezdése – a vasúti pálya közvetlen közelében lévő fás szárú növények];
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény [29. § (4) bekezdése – települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban elrendelt közérdekű környezetalakítás];
 • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény [32. § (3) bekezdése – biztonsági övezetre vonatkozó előírások];
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [7. § (2) bekezdés a) pontja és a felhatalmazása alapján kiadott 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 41. § – vízlefolyást károsan befolyásoló növényzet eltávolítása]

Telepítési, fenntartási, kezelési feladatok, a Kr. speciális hatálya:   A Kr. a telepítési, fenntartási, kezelési feladatokat tulajdonosi viszonyoktól, belterületi, külterületi elhelyezkedéstől függetlenül, általános tulajdonosi kötelezettségként fogalmazza meg, amelyeknek kikényszerítése érdekében a települési önkormányzat jegyzője mérlegelési jogkörében határozatot hozhat, szabálysértési bírságot szabhat ki. A jogalkotó közmű-elhelyezés, burkolatépítés és -felújítás, továbbá a kivágás és pótlás tekintetében közterületre, síkosság-mentesítésnél pedig belterületi közterületre szűkíti a Kr. hatályát. Az új szabályozás értelmében közterületnek minősül ’az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván’ (Kr. 1/A. §).   Közterületen közművezetéket – a 8. § (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa. Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre 2010. szeptember 1-jétől olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m² víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.   A fás szárú növények kivágása, pótlása:   A fás szárú növény kivágása iránti kérelmet bármely ügyfél benyújthatja, a jogosultak köre nem korlátozott. A kérelem benyújtásához egy formanyomtatványt kell kitölteni, amely ide kattintva letölthető. A formanyomtatvány használata nem kötelező, annak megfelelő tartalommal, postai úton, személyesen vagy szóban is elő lehet terjeszteni a kérelmet, ez utóbbi esetben azonban jegyzőkönyvet kell készíteni. A kérelemhez nem kell benyújtani a hiteles tulajdoni lapot, elegendő az érintett ingatlan természetbeni adatainak (ha ismert, a helyrajzi számának, egyéb esetben a közterület címének és azon belül a kivágással érintett fa/fák elhelyezkedésének) megadása. Ennek a formanyomtatványnak a kitöltésével az ügy elbírálásához szükséges valamennyi adat megadható. A kérelem benyújtásával egyidejűleg 3000 HUF összegű illetéket kell befizetni, amely kötelezettség alól az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. Itv. 5. § (1) bekezdésében felsoroltak mentesülnek (pl. helyi önkormányzat, költségvetési szerv, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, stb.).   Az ügyintézési határidő 30 nap. Ez alól azonban kivétel a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése, ugyanis ebben az esetben az ügyintézési határidő 45 nap, illetve az eljárás megindításáról szóló értesítést 5 napon belül hirdetményi úton, valamint a település hivatalos honlapján is közzé kell tenni. A hatóság a fás szárú növény a kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. A Kr. a természetbeni pótlást részesíti előnyben. A pótlást lehetőség szerint ugyanazon a földrészleten kell teljesíteni, amennyiben ez nem lehetséges, a jegyző által kijelölt ingatlanon (pl. közintézmény udvarán). A kompenzációs intézkedések meghatározására az önkormányzat rendeletet alkothat, amelyben rendelkezhet többek között a favédelmi alap létrehozásáról is. Az ügyfél köteles gondoskodni a kivágott fa pótlásáról legfeljebb egy éven belül. A pótlás során úgy kell eljárni, hogy a fás szárú növény az emberi életet és egészséget ne veszélyeztesse, a biztonságos közlekedést ne akadályozza, valamint ne okozzon kárt a meglévő építményekben létesítményekben, és ne akadályozza azok biztonságos működését. Fasor fahiányainak pótlása kizárólag az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak. Ugyanakkor fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban felsorolt fajok egyedeivel (a Kr. 1. melléklete): 

Inváziós fajú fás szárú növények:

Tudományos név

Robinia pseudoacacia

Fraxinus pennsylvanica

Ailanthus altissima

Amorpha fruticosa

Padus serotina

Acer negundo

* Kivéve a kertészeti változatok.

Ha a pótlás inváziós fás szárú növény kertészeti változatával történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon a fás szárú növényekkel bármely más jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról.   Az ügyfelet kötelező határozatok:   A kivágott fás szárú növény pótlására, illetve a fás szárú növény kivágására kötelezheti a jegyző az ügyfelet. Pótlásra kötelezés abban az esetben fordulhat elő, ha a kivágott fa az élet-, egészség- vagy vagyon védelmi okból nem lett volna kivágható, és ezt a tényt az említett formanyomtatványon 3 napon belül bejelentették az illetékes jegyzőhöz. További eset, ha a jegyző a fakivágás kérelméről érdemben nem döntött az ügyintézési határidőn belül, ugyanakkor az ügyfél nem tett eleget pótlási kötelezettségének. Végül akkor is kiadható a pótlásra kötelező határozat, ha a fakivágás engedély nélkül történt és bejelentést sem tett az ügyfél. A kivágásra kötelezés akkor fordulhat elő, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és a veszély másként nem hárítható el.   Telepítési, fenntartási és kezelési előírások betartására kötelezést a jegyző akkor ad ki, ha ezen előírásoknak az ügyfél nem tett eleget. Ilyenkor egyben a felmerült és indokolt költségek megtérítésére is kötelezni kell az ügyfelet (pl. szemle vagy szakértő költségei, munkáltatók költsége).   Jogorvoslati lehetőségek:   Az érdemi döntés ellen, amennyiben azt bármelyik ügyfél sérelmesnek tartja fellebbezésnek van helye [a megyei kormányhivatalhoz címezve], melyet a jegyző útján kell előterjeszteni. Ügyfélnek tekintendő az a személy (vagy társadalmi szervezet) is, aki az engedélyezési eljárásban nem vett részt, ugyanakkor jogát vagy jogos érdekét érinti a fás szárú növény kivágása vagy pótlása. A fellebbezési eljárásért 5000 forint illetéket kell lerónia a kérelmezőnek a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. A jegyző fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Ha az eljáró jegyző nem ért egyet a fellebbezésben foglaltakkal, úgy azt felterjeszti a megyei kormányhivatalhoz, amely az elsőfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. A másodfokon eljárt hatóság döntése ellen az illetékes megyei törvényszékhez lehet fordulni bírósági felülvizsgálatot kérve.   Kapcsolódó jogszabályok:   - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (védett természeti területen lévő fás szárú növényekkel kapcsolatos eljárás kapcsán); - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; - a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (hatályos: 2012. 07. 11-től)  Segédanyagok:

 • Kézikönyv jegyzőknek (508 KB):
 • Ügyleírás ügyfelek számára (498 KB)

  Amennyiben kétség merül fel a fás szárú növény kapcsán, hogy a Kr. előírásait kell-e alkalmazni, vagy esetleg valamely más külön jogszabályt, úgy tájékoztatást kell kérni az illetékes jegyzőtől. A jegyző részletesen tájékoztatja az ügyfelet a kötelezettségeiről és jogairól, illetve a hatósági eljárás szabályairól.   A Kr. alkalmazása során felmerülő problémás, egyedi esetekben, illetve a több szakterületet érintő ügyek (pl. részben vagy egészben helyi természetvédelmi oltalom alatt álló fát, fasort érintő fakivágási, pótlási eljárások) kezelése kapcsán szakmai segítséget kérhet továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkársága munkatársaitól is a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu

Hatályos jogszabály: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800346.KOR

Favágásról videó:

Ki fizeti a kidőlt fa által okozott autókárt?

A kárigény jogossága azonban korántsem egyértelmű. Ilyen esetekben két tényezőt vizsgálnak: egyrészt azt, hogy a fa kezeléséért felelős személy vagy szervezet (közterület esetében legtöbbször az önkormányzat) a fát illetően a megfelelő és szükséges gondossággal járt-e el.

Bővebben:


TILOS az égetés

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Bővebben:

Madárbarát kert program!


Madárbarát kert program!

Bárki csatlakozhat!

A Madárbarát kert programban való részvételhez nincs szükség különösebb madártani ismeretre, jártasságra.

Partnerek:

Kapcsolat:

Cím:  2623 Kismaros
Mobil: 70/ 631-22-44

Biztosított vállalkozás

Zöldhulladék komposztálás

Referenciák:

Favágás:

  Nem csak veszélyes fákat vállalunk, gyümölcsfák vagy dísznövények kivágását vagy levágását és gurigázását is elvégezzük, pl. építési hulladék vagy egyéb tűzifának való fák fűrészelélése.

 Bővebben...

Telektisztítás:

Telektisztítás Bokrok, aljnövényzet, gyökerek eltávolítása. Erdős-bokros elvadult területek, telkek megtisztítását vállaljuk, valamint a zöld hulladék elszállításának módját is megszervezzük.

Bővebben...

 
 

Bontás:

 Nyaralók, faházak, melléképületek és pajták bontását is vállaljuk szállítással, vagy építőanyag újrafelhasználással. Elbontott anyagok elszállítását, vagy telken belüli elhelyezését is megoldjuk.

Bővebben...

Gyökérkiásás:

  Mérettől függetlenül eltávolítjuk a fák és fásszárú növények gyökereit. Munkagéppel vagy kézzel, hidraulikus emelővel vagy csörlő segítségével kiemeljük vagy kiássuk a fák gyökerét.

 Bővebben...

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com